Årsberetning 2018

Foto: IstockPhoto/Getty Images

Stiftelsens formål

Trond Mohn stiftelse, som inntil 2019 hadde navnet Bergens forskningsstiftelse, ble opprettet i 2004 etter en donasjon fra Trond Mohn.

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, herunder også forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet. Den kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen.

I årene etter oppretting har kapitalen i stiftelsen økt betydelig, først og fremst som følge av nye donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn, og som følge av at de tre stiftelsene Bergens forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse fusjonerte i 2014.

Foto: IstockPhoto / Getty Images

Kapital

Ved utgangen av 2018 er stiftelsens totalkapital 2 630 mill. kroner og egenkapitalen er 2040 mill. kroner.

Styret i Trond Mohn stiftelse vedtar årlig en investeringsstrategi i tråd med stiftelsens overordnede og langsiktige formål. Kapitalforvaltningen gjøres av stiftelsens egne ansatte. Kapitalen er plassert i verdipapirmarkedet, i hovedsak i likvide posisjoner. For å motvirke risikoen som følger av verdisvingninger i finansmarkedene er det lagt til grunn en bred diversifisering i investeringsstrategien, både med hensyn til aktivaklasser og antall posisjoner innenfor den enkelte aktivaklasse.

Per 31.12.18 er bokført verdi av stiftelsens investeringer i aksjer og verdipapirer 2587 mill. kroner. Virkelig verdi er vurdert å være noe høyere, 2 686 mill. kroner, da det i regnskapene er lagt til grunn det laveste av anskaffelseskostnader og virkelig verdi. I 2018 oppnådde stiftelsen en avkastning på 43 mill. kroner på kapitalen (basert på markedsverdi), og dette tilsvarer 1,5%. Referanseindeksen tilsa en avkastning på 1,2%.

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv, og tildelinger blir finansiert av avkastningen på stiftelsens kapital. I 2016 vedtok styret å øke ambisjonsnivået for stiftelsens tildelingsvirksomhet, fra 3,5% av stiftelsens kapital årlig, til minst 5%. Utdelingsprofilen justeres i tråd med utviklingen i den langsiktige avkastningen over tid.

Totalkapital (MNOK)

Avkastning (MNOK)

Gerd Kvale (Helse Bergen) og Bjarne Hansen (Helse Bergen), foto: Melanie Burford.

Tildelinger

Prosjekter

MNOK tildelt totalt

Stiftelsens viktigste oppdrag er å omsette stifters intensjoner og pengegaver til godsatsinger på forskning og forskningsfremmende virksomhet – til beste for det samfunnet som i neste omgang skal nyte godt av forskningsvirksomheten.

TMS vektlegger å ha gode tildelingsprosesser, og alle satsinger skal være prioritert av ledelsen i mottagende institusjon. Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner fra Norge. I arbeidet med å vurdere søknader benytter stiftelsen seg av internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene som søknadene dekker. I 2018 fikk stiftelsen bistand fra 64 slike uavhengige eksperter.  

Per 31.12.2018 er det tildelt totalt 917 mill. kroner fordelt på 155 prosjekter og en øremerket gave på 250 mill. kroner er stilt til disposisjon til Helse Bergen. Av dette er 580 mill. kroner utbetalt.

Stiftelsens prosjektgjeld er 587 mill. kroner, og av dette er 204 mill. kroner kortsiktig prosjektgjeld som kan komme til utbetaling i løpet av 2019.

I 2018 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med 89 mill. kroner til 11 nye prosjekter og en øremerket gave på 250 mill. kroner som stiftelsen har forvaltet siden 2013, er stilt til disposisjon for institusjonen som giveren ville tilgodese – Helse Bergen. I tillegg til dette kommer tildelinger som først blir avtalefestet og regnskapsført i 2019, med totalt 53 mill. kroner.

I tillegg til gavene fra TMS, bidrar også mottakerinstitusjonene med egne midler og ressurser til prosjektene. For flere av prosjektene kan mottakerinstitusjonen også søke om statlig gaveforsterkning.

Tildelingene er konsentrert om flerårige prosjekter som kan bidra til kompetansebygging og tematiske forskningssatsinger, samt midler til infrastruktur og utstyr. For komplett oversikt over årets tildelinger vises det til note i årsregnskapet.

Tildelinger (MNOK)

Årsmarkering 2018 i Universitetsaulaen i Bergen, foto Melanie Burford.

Kompetansebygging

Stiftelsen har helt siden etablering satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen (UiB) og Helse Bergen (HB) og har i samarbeid med disse etablert programmer som skal fremme rekruttering av fremragende forskere til Bergen.

Stiftelsens “flaggskip” er BFS Starting Grant. Programmet lyses ut årlig og omfatter alle fagområder ved Universitetet i Bergen.

I 2018 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med:

 

Konrad Tywoniuk

8 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Konrad Tywoniuk, UiB og prosjektet Thermalising Jets: New Aspects og Non-Equilibrium Processes at Colliders. Fagfelt: fysikk

Helen F. Leslie-Jacobsen

7,1 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Helen F. Leslie-Jacobsen, UiB og prosjektet Transformations of Medieval Law: Innovation and Apllication in Early Modern Norwegian Law Books. Fagfelt: mellomalderfilologi

Med tildelingene som er vedtatt og kontraktsfestet i 2018 har stiftelsen tildelt Universitetet i Bergen totalt 268 mill. kroner til 39 unge forskere gjennom dette rekrutteringsprogrammet.

I tillegg til dette kommer tildelingsvedtak som først blir avtalefestet og regnskapsført i 2019:

 

Selina Våge

7,7 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Selina Våge, UiB og prosjektet Self-similarity in ecosystem organization – From simple laws of microbial ecology to scale-invariant theory of ecosystem complexity (SIMPLEX). Fagfelt: mikrobiell og teoretisk økologi

Arjan H. Schakel

10 mill. kroner over fire år til BFS Starting Arjan H. Schakel, UiB og prosjektet Strengthening Regional Democracy – Contributing to Good DemocraticGovernance. Fagfelt: sammenliknende politikk

Sveinung Hole presenterer nye tematiske satsinger, foto: Melanie Burford.

Tematiske satsinger

Stiftelsen støtter også forskning, rekruttering og kompetansebygging innenfor tematiske områder. De nyeste initiativene er innen medisinsk visualisering, klima, matematikk, psykisk helse, partikkelterapi, antibiotikaresistens (AMR), etikk og helseprioriteringer, samt nukleærmedisin.

Stiftelsen har i 2018, i samarbeid med mottakerinstitusjonene, forpliktet seg til å bidra med midler til følgende satsninger:

Foto: IstockPhoto / Getty Images

Medisinsk visualisering

7,5 mill. kroner over fire år til Ingfrid Haldorsen, Helse Bergen og prosjektet Precision Imaging in Gynecologic Cancer.

7,5 mill. kroner over fire år til Arvid Lundervold, UiB og prosjektet Computational Medical Imaging and Machine Learning.

7,5 mill. kroner over 4 år til Helwig Hauser, UiB og prosjektet VIDI – Visual Data Science for Large Scale Hypothesis Management in Imaging Biomarker Discovery.

Foto: Iselin Medhaug

Klimavarsling

Trond Mohn stiftelse ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen. Stiftelsen har tidligere bidratt til dette gjennom tildeling til klimarelaterte Starting Grants og The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen.

I 2018 har stiftelsen tildelt 30 mill. kroner over 5 år til etablering av “Bjerknes klimavarslingsprogram” som ledes av Noel Keenlyside ved Geofysisk institutt/Bjerknessenteret. Programmet har som mål å øke presisjonen på klimavarsling til et nivå der dette kan være til nytte for samfunnet.

 

 

Didier Pilod (UiB), Anne Marie Haga (TMS), Kristin Shaw (UiO), Cordian Reiner (UiT), Claudia Scheimbauer (NTNU) og Sigmund Selberg (UiB). Foto: Helge Skodvin.

Nasjonalt matematikkprogram

Dette er stiftelsens første nasjonale program. Det har en ramme på 54 mill. kroner og ble lyst ut i samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse. Formålet er å bidra til å styrke og videreutvikle forskning i ren matematikk, gjennom strategisk rekruttering og miljøstøtte. I 2017 tildelte stiftelsen 22,1 mill. kroner over fire år til forskningsprosjekter ved NTNU, UiO og UiB. I 2018 er denne satsingen styrket ytterligere ved at stiftelsen har tildelt 11,6 mill. kroner til et felles miljøbyggingsprosjekt Pure Mathematics in Norway som Sigmund Selberg ved UiB er prosjektleder for.

Som en del av matematikkprogrammet har Tromsø forskningsstiftelse bidratt med 9,2 mill. kroner til forskningsprosjekt ved UiT – Norges arktiske universitet.

Prosjektene skal evalueres i løpet av prosjektperioden og kan bli videreført med ytterligere to år, avhengig av resultatet av evalueringen.

Foto: IstockPhoto / Getty Images

Stamcelleforskning

I 2018 tildelte stiftelsen 8 mill. kroner til Kamal Mustafa, UiB og prosjektet Rekonstruksjon av kjevebein ved hjelp av stamceller og biomedisinsk teknologi.

Sveinung Hole (TMS), Bjarne Hansen (Helse Bergen), Gerd Kvale (Helse Bergen) og Inger Elise Iversen (Kavlifondet). Foto: Paul S. Amundsen

Psykisk helse

I 2018 gikk stiftelsen, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen sammen om et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse. Ved å utvikle intensivbehandlingen «Bergen 4-day treatment» (B4DT), på norsk kalt «4-dagersbehandlingen», har psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen endret behandlingen av angst og tvang fundamentalt.

Stiftelsen bidrar med 35 mill. kroner til forskning for å avdekke mekanismer som forklarer hvorfor behandlingsformen gir gode resultater. Tildelingen blir avtalefestet og regnskapsført i 2019.

Foto: Melanie Burford

Infrastruktur

Stiftelsen støtter også større, kompleks forskningsinfrastruktur ved UiB og Helse Bergen. Til nå har stiftelsen bidratt med midler til utstyr og kjernefasiliteter som MR-, CT, PET-utstyr, NMR-spektrometer, Mohns kreftforskningslaboratorium, DIGSSCORE og Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU).

Siden 2013 har stiftelsen forvaltet en gave fra Trond Mohn på 250 mill. kroner som er øremerket etablering av senter for partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus. Denne gaven skal brukes i sin helhet til investeringer i utstyr og anlegg. Avkastningen har frem til nå vært brukt til kompetansebyggende tiltak og årene 2014-2017 har stiftelsen tildelt totalt 62,4 mill. kroner til slike prosjekter ved Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. I 2018 stilte stiftelsen gaven på 250 mill. kroner til disposisjon for Helse Bergen. Gaven vil bli utbetalt i løpet av de neste 5-6 årene og fremtidig avkastning tilfaller også Helse Bergen.

Foto: IstockPhoto / Getty Images

Organisering av stiftelsens arbeid og henvisninger til regnskapsloven

Ved utgangen av 2018 har stiftelsen syv ansatte, fire menn og tre kvinner. Trond Mohn stiftelse er leverandør av forretningsførsel til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Det har ikke forekommet skader eller ulykker i 2018. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet er lavt. I 2018 var samlet sykefravær 6 dager og dette utgjør 0,4%.

Styret har hatt fire møter i 2018 og behandlet 36 saker.

Det er kvinnelige representanter i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved ansettelse eller valg av styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.

Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning.

Stiftelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

 

Stener Kvinnsland
Styreleder

Marit Mohn
Styremedlem

Trond Mohn
Styremedlem

Eivind Hansen
Styremedlem

Margareth Hagen
Styremedlem

Ole Bjørn Tysnes
Styremedlem

Sveinung Hole
Daglig leder

Styremedlemmer og TMS Starting Grant vinnere, Foto: Melanie Burford